EN Version

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА WWW.ITMETAMORPHOSIS.COM

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу „Условията”,  уреждат отношенията между Вас, посетителите и Потребителите на услугите, от една страна, и „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД, търговеца, предлагащ услугите, достъпни чрез уебсайта https://www.itmetamorphosis.com, от друга страна. „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД, наричан по-долу „Дружеството” е собственик и администратор на уебсайта https://www.itmetamorphosis.com, наричан по-долу за краткост „Уебсайтът“,  чрез който Дружеството предлага различни обучителни програми и курсове.

Чл. 2. Регистрацията на Уебсайта и достъпът до Нашите услуги изискват Вашето съгласие с настоящите Условия. Молим Потребителите да се запознаят със съдържанието на настоящите Условия подробно преди да пристъпят към генериране на регистрация и използване на услугите, които се предлагат от Дружеството.

Чл. 3. Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящите Общи условия в обособеното за това място следва да се считат за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014. С отбелязването на отметката, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис.

Чл. 4.  Чрез регистрация на Уебсайта и поставяне на отметка за съгласие с настоящите Общи условия, Вие сключвате договор с Дружеството за ползване на предлаганите чрез https://www.itmetamorphosis.com услуги при прилагане на настоящите Условия, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

Чл. 5.  За всякакви въпроси или предложения, свързани с настоящите условия, можете да се свържете с нас на посочените в чл. 7 координати за контакт.

Чл. 6.  Използваните в настоящите Условия термини имат следното значение:

⮚  „Уебсайт“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. В контекста на настоящите Условия, уебсайт е https://www.itmetamorphosis.com

⮚  „Браузър“  е софтуерно приложение, което се използва от потребителите за осъществяване на достъп  до ресурси в уеб пространството. В контекста на настоящите условия това са ресурсите, публикувани на уебсайта или достъпни с препратки (линкове) от уебсайта.

⮚  „Домейн“ е собствено уникално име, част от йерархичното пространство на глобалната интернет мрежа, което служи, за да бъде заредена определена уеб страница (чрез изписване на домейн в полето за адрес (URL) на браузъра).

⮚  „Потребител/и“, „Курсист/и“ или „Вие“ се отнасят за физически лица, които са регистрирани на Уебсайта и се обучават в предлаганите от Дружеството и достъпни чрез Уебсайта обучителен/и курс/курсове.

⮚  „Ментор/и“ са колеги с опит в даденото направление, които съпровождат обучителния процес, като отговарят на въпроси в писмен вид на уебсайта, планират и провеждат сесии с курсист/и, оценяват предадените от курсистите решения на задачи и предоставят обратна връзка.

Всички останали използвани термини следва да бъдат тълкувани в съответствие с приложимото законодателство на Република България.

 

II. Данни за Пауър Партнър Солюшънс ЕООД

Чл. 7. Информация относно „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД:

1.  Наименование: „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД.

2.  Седалище и адрес на управление: гр. София 1404, кв. "Манастирски ливади", ул. "Луи Айер"  № 67, ет. 3, ап. 12

3.  Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1404, кв. "Манастирски ливади", ул. "Луи Айер"  № 67, ет. 3, ап. 12

4.   Данни за кореспонденция: гр. София 1404, кв. "Манастирски ливади", ул. "Луи Айер"  № 67, ет. 3, ап. 12, тел.: +359 889 409 999, електронна поща: info@uppsgroup.com

5.  Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България под ЕИК 205877724

6.  Надзорни органи:

⮚ Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, website: cpdp.bg

⮚ Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

⮚ Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg

 

III. Общи разпоредби

Чл. 8.  Уебсайтът и услугите, предлагани чрез него, функционират при правилата, описани в настоящите условия.

Чл. 9.  Въпреки че полага всички разумни усилия, за да осигури точността и пълнотата на публикуваната в този уебсайт информация, Дружеството не гарантира постоянното функциониране на Уебсайта, нито че последният не съдържа грешки.

Чл. 10. Дружеството има право временно да ограничи или преустанови достъпа до Уебсайта и/или до заявената услуга, когато това е необходимо за повишаване качеството на услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други, свързани с това дейности. При отпадане на обстоятелството, довело до временно преустановяване на достъпа, Дружеството се задължава своевременно да възстанови предоставянето на услугата.

Чл. 11. Дружеството си запазва правото да променя без предварително уведомление структурата или съдържанието на уебсайта. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта.

Чл. 12. Потребителите не трябва да изпращат или предават към или от Уебсайта каквито и да било зловредни материали, включително и без ограничение на компютърни вируси, троянски коне, зловредни компоненти, повредени данни или друг зловреден софтуер или зловредни данни.

Чл. 13. Дружеството полага всички разумни усилия, за да защити своя Уебсайт от действията, описани в чл. 12, но не може да гарантира, че на Уебсайта не са реализирани подобни и не поема отговорност за всякакви вреди, които биха могли да възникнат в резултат от тях чрез този Уебсайт или чрез файлове, които са на разположение на Потребителите за изтегляне от Уебсайта.

Чл. 14. Потребителите нямат право в коментарите, името, аватара и всички елементи на профилите си в  Уебсайта: 

1. да се представят за друго лице, в т.ч. да се представят за конкретна публична личност чрез ползване на името или снимката й в профилите си в Уебсайта;

2. да използват обидни квалификации, нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.

Чл. 15. Дружеството си запазва правото да изтрива всички коментари и/или друга информация, които:

1.  противоречат на правилата, посочени в чл. 14;

2.  представляват невярна, непълна или подвеждаща информация.

Чл. 16. При нарушаване на правилата, посочени в чл. 14, Дружеството има право да отправи предупреждение до Потребителя и при повторно нарушение, има право да деактивира профила на нарушителя. В случай на деактивиране на профила поради нарушаване на правилата по чл. 14 при започнат, но незавършен обучителен курс, Дружеството не дължи връщане на платената от страна на Потребителя такса за обучение или на части от нея. Същата служи като неустойка за обезщетяване на вредите, причинени на Дружеството.

 

IV. Регистрация и Записване на курс

Чл. 17. Преди Потребителите да бъдат обвързани с клаузите на настоящите Условия, Дружеството предоставя достъп до настоящите Условия на разположение на Потребителите, както на уебсайта, така и по време на регистрацията.

Чл. 18. Дружеството предлага на своите Курсисти услуги по обучение в професионални направления компютърни науки и приложна информатика според класификацията на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. Обявления, реклами, ценоразписи и друга информация, поместена на уебсайта представлява публично предложение за сключване на договор между Дружеството и Курсистите.

Чл. 19. Обучението се организира по направления в съответствие с предмета на обучителния курс. След регистрация, Курсистите могат да избират да се обучават в избраното от тях направление по един от следните начини:

1. Самостоятелно обучение чрез получаване на достъп до обучителни материали;

2. Групово обучение чрез включване в Академия;

3. Индивидуално обучение с персонален ментор.

Чл. 20. За включване в избран вид обучение трябва да се създаде потребителски профил, който се регистрира на уебсайта https://www.itmetamorphosis.com. Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация, който включва:

• потребителско име, две имена, имейл адрес и парола;

• деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и Условията за поверителност на личните данни (Политика за защита на личните данни) чрез поставяне на отметка в съответните полета.

Чл. 21. Потребителите се задължават да предоставят верни и актуални данни при извършване на регистрацията.

Чл. 22. След направена регистрация, Потребителите получават автоматизирано съобщение на посочените от тях имейл адреси във връзка с направената от тях регистрация на уебсайта https://www.itmetamorphosis.com. За активиране на профила, Потребителите следва да потвърдят регистрацията съгласно указанията, посочени в полученото автоматизирано съобщение.

Чл. 23. След направена регистрация, Потребителите могат да персонализират профила си като добавят аватар - профилна снимка или друго изображение. Избраното от Курсиста изображение не трябва да противоречи на правилата, посочени в чл. 14 по-горе.

Чл. 24. Потребителят се задължава да използва регистрацията само за лични цели и не може да я предоставя на трети лица.

 

V. Такси за обучение

Чл. 25. Таксите за обучение по отделните направления са посочените на уебсайта. Същите варират с оглед конкретното направление и вида на обучение (самостоятелно, групово или индивидуално). Дружеството има право във всеки един момент да променя размера на таксите за предоставяните чрез Уебсайта услуги. Новите такси влизат в сила от момента на публикуването им на Уебсайта и се прилагат за всички записвания за обучителни курсове, направени след това. Новите такси не се прилагат при заварени случаи, а именно – при вече започнати обучителни курсове, както и при предстоящи обучителни курсове, които Курсистите за заявили и заплатили.

Чл. 26. Таксите за обучение, представени на уебсайта, са окончателни и включват данъка върху добавената стойност (ДДС) и всички други допълнителни данъци и такси, дължими от Курсиста.

Чл. 27. След регистрация като Курсист, избор на курс и желания вид обучение, Курсистът трябва да избере един от следните методи за плащане:

Плащане с банков превод – Курсистът може да заплати таксата за обучение чрез банков превод на сумата по следната банкова сметка с титуляр „Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД; IBAN: BG91STSA93000026461410; BIC: STSABGSF

1.      При избор на плащане с банков превод,  Курсистът получава автоматизирано съобщение на посочения в профила му имейл адрес, съдържащ референтен номер на заявената от него услуга, който Курсистът следва да посочи като основание при извършване на превода на сумата по банковата сметка. Таксата се счита за платена от момента на заверяване на сметката на Дружеството с преведената от Курсиста сума.

2.     Плащане с кредитна/дебитна карта през платформата SafeCharge - за извършване на плащане с кредитна/дебитна карта, Курсистът се пренасочва към страницата на SafeCharge, на която следва да предостави изискваните от онлайн системата за плащане данни за извършване на транзакцията. “Пауър Партнър Солюшънс“ ЕООД не съхранява картови данни.

Чл. 28. Плащанията се извършват в лева /BGN/.

Чл. 29. При успешно извършено плащане, Курсистът получава автоматизирано съобщение на посочения в профила му имейл адрес, удостоверяващо извършеното плащане.

Чл. 30.  Успешното извършване на плащане се счита за валидно направена заявка за ползване на избраната от Курсиста услуга при спазване на настоящите Условия и съгласно параметрите, посочени в Уебсайта и касаещи избраната услуга.

 

VI. Начини на провеждане на обучителния курс

Чл. 31. Вариантите за провеждане на обучението в избраното от Курсиста направление са:

1. Самостоятелно обучение чрез получаване на достъп до обучителни матерали.

2. Групово обучение чрез включване в Академия.

3. Индивидуално обучение с персонален ментор.

Чл. 32. При избор на самостоятелното обучение Курсистът има достъп до видео- и други обучителни материали /туториали/ от курса, който е избрал. Курсистът се задължава да използва съдържанието на материалите, до които му се предоставя достъп единствено за лична употреба, без право да го копира, възпроизвежда и/или предоставя  на трети лица.

Чл. 33. (1) Начална дата на курса и политика за възстановяване на средства за групово обучение в Академията или индивидуално обучение с личен ментор:

1. В случай на групово обучение: началната дата на курса зависи от записването на участниците. Ако един работен ден преди планираната начална дата, за курса не са се записали достатъчно участници, курсът може да бъде отложен. Минималният брой участници за съответния курс е отбелязан на страницата на курса.

2. В случай на индивидуално или групово обучение: курсът може да бъде отложен, ако са налице неочаквани/непредвидени събития, които могат да компрометират провеждането му.

(2) В случай на отлагане ще бъдете информирани не по-късно от деня, предхождащ планираната начална дата, и ще имате право на избор между участие в обучението на отложената дата или пълно възстановяване на заплатената сума.

Чл. 34. При избор на групово обучение в Академия, обучителният курс включва:
 

1. Достъп до видео и други обучителни материали /туториали/;

2. Достъп до общ за Академията чат за водене на дискусии;

3. Периодични групови онлайн срещи с ментора на Академията. Онлайн срещите се провеждат в google meet, discord или друга избрана от ментора платформа. За датата и часа на провеждане на онлайн срещата, курсистите получават електронно съобщение на посочения в профилите им имейл адрес;

4. Възлагане и изпълнение на допълнителни задания в отделна тренинг система, за достъп до която на Курсиста се предоставя допълнително потребителско име и парола. Курсистите нямат право да предоставят на трети лица получените потребителско име и парола за достъп до тренинг системата;

5. Оценяване от страна на ментора на изпълнението на заданията в тренинг системата;

 6. Сертификат за завършен курс ще бъде издаден на всеки курсист, който успешно изготви и защити финалното задание.

Чл. 35. При избор на индивидуално обучение, обучителният курс включва:
 

1. Достъп до видео и други обучителни материали /туториали/;

2. Достъп до Индивидуален чат с ментора;

3. Периодични индивидуални онлайн срещи с ментора на Академията. Онлайн срещите се провеждат в google meet, discord или друга избрана от ментора платформа. За датата и часа на провеждане на онлайн срещата, Курсистът получава електронно съобщение на посочения в профила му имейл адрес;

4. Възлагане и изпълнение на допълнителни задания в отделна тренинг система, за достъп до която на Курсиста се предоставя допълнително потребителско име и парола. Курсистите нямат право да предоставят на трети лица получените потребителско име и парола за достъп до тренинг системата;

5. Оценяване от страна на ментора на изпълнението на заданията в тренинг системата;

 6. Сертификат за завършен курс ще бъде издаден на всеки курсист, който успешно изготви и защити финалното задание.

 

VII. Права върху интелектуална собственост

Чл. 36. По време на обучението, Курсистът ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, сорс кодове, търговски марки и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство. Поради тази причина, Курсистът може да използва предоставените му материали единствено за некомерсиални и лични цели, а именно за обучението си, за което се е регистрирал на уебсайта https://www.itmetamorphosis.com. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, Курсистът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

Чл. 37. Уебсайтът може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Пауър Партнър Солюшънс ЕООД или на трети лица. Достъпът до Уебсайта, както и съдържанието на настоящите Условия или останалото съдържание на Уебсайта не следва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Дружеството или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

 

VIII. Право на Отказ

Чл. 38.  Курсистът има право да се откаже от заявен курс на обучение, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на потвърждение от страна на Дружеството за успешно извършено плащане, съгласно чл. 29 по-горе.

Чл. 39. Когато Курсистът желае да се откаже от обучението, той информира Дружеството за решението си преди изтичането на горепосочения 14-дневен срок. Потребителят е упражнил правото си на отказ, ако е изпратил съобщение на Дружеството за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14-дневния срок, като съобщението следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в чл. 7 от настоящите Общи условия.

Чл. 40. При получаване на съобщението за упражняване на правото на отказ от страна на Дружеството, последното изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа на предоставения от Курсиста имейл адрес за кореспонденция.

Чл. 41. Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от страните задължения във връзка със заявения курс на обучение.

Чл. 42. След получаване на потвърждението, сумата ще бъде възстановена към Курсиста по канала, по който е извършено. Дружеството може да използва друго платежно средство за възстановяване на сумата, единствено ако Курсистът изрази изрично желание и съгласие за това. Използването на алтернативно платежно средство не е свързано с разходи за Курсиста.

Чл. 43. Съответният Курсист може да очаква възстановяването на сумата да бъде осъществено без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Дружеството е било уведомено за решението на Потребителя да се откаже от договора.

Чл. 44. Правото на отказ не е приложимо, в случаите в които заявената от Курсиста услуга е предоставена напълно или изпълнението ѝ е започнало с изричното съгласие на Курсиста и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ.

Чл. 45. За изрично съгласие и потвърждение по смисъла на предходния член следва да се счита изричното приемане на настоящите Условия чрез поставяне на отметка при регистрация на потребителя.

Чл. 46. В хипотезата на чл. 44 по-горе, Курсистът няма право да претендира връщане на цялата или част от платената такса за обучение, независимо дали се е отказал да ползва услугите, предоставяни от Дружеството.

 

IX. Изменения на условията

Чл. 47. Дружеството има правото да променя или заменя настоящите Общи условия.

Чл. 48. При изменение на настоящите Общи условия, Дружеството ще уведоми всички регистрирани Потребители в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, като съобщенията следва да бъдат изпратени на посочените от Курсистите електронни адреси.

Чл. 49. В случаи, в които има започнато изпълнение по заявен от Курсиста обучителен курс, когато Курсист не е съгласен с измененията в Общите условия, същият може:

-        да се откаже от обучението, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или

-        да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

Чл. 50. Курсистът може да упражни алтернативно посочените си права (да се откаже от обучението или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия) като изпрати до съответното Дружество писмено уведомление в 1-месечен срок от получаването на съобщението за изменението на Общите условия на електронния си адрес. Писменото уведомление следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в чл. 7 от настоящите Общи условия.

Чл. 51. При започнато изпълнение по заявен обучителен курс, изменените Общи условия влизат в сила и обвързват Курсиста, когато Курсистът е уведомен за изменението на посочения от него електронен адрес и същият не е упражнил горепосочените алтернативни права в 1-месечен срок от получаването на съобщението за изменението.

Чл. 52. В случай на незаявен от регистрирания Потребител обучителен курс, изменените Общи условия влизат в сила и обвързват Потребителят от момента на получаване на съобщението по чл. 48 по-горе и се прилагат за всички направени след тази дата записвания за обучителни курсове, предлагани на Уебсайта https://www.itmetamorphosis.com

Чл. 53. Във всяка една хипотеза, Потребителят не може да се откаже от обучението, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт или с оглед привеждане в съответствие с влезли в сила законодателни промени.

 

X. Заключителни разпоредби

Чл. 54. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на условията за ползване не води до недействителност на други индивидуални условия или на условията в цялост.

Чл. 55. Настоящите условия влизат в сила, считано от 01.12.2021 г. Общите условия са валидни безсрочно за целия период на действие на Уебсайта до тяхното изменение или прекратяване.

Чл. 56. Уебсайтът обработва лични данни на физически лица и използва единствено сесийни бисквитки и Google анализ бисквитки. Повече информация можете да получите от Политиката за поверителност на следния линк.

Чл. 57. За всички неуредени в настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

By clicking the "Accept" button below, you accept the cookies used as stated in our Privacy policy.