EN Version

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА WWW.ITMETAMORPHOSIS.COM  

В сила от 01.12.2021 г. 

Настоящата политика за защита на лични данни регламентира обработването на лични данни на физически лица, които се регистрират за участие и участват в организирани обучения, както и на посетители на сайта www.itmetamorphosis.com.  

 

Уебсайтът www.itmetamorphosis.com е собственост на „Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД, ЕИК 205877724, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н Люлин, ж.к. Люлин 10, бл. 136, вх. 1, ет. 2, ап. 3,  представлявано от управителя Надежда Иванова Мяшкова и се управлява изцяло съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан “Регламента/ът”, както и всички останали нормативни актове, свързани с обработването и защитата на лични данни на физически лица. 

 

„Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД (наричано “дружеството”, “администраторът”, “ние”), в качеството си на собственик на уебсайта, е администратор на лични данни по смисъла на Регламента, тъй като определя целите и средствата за обработване на Вашите лични данни. 

 

Във връзка с организирането и провеждането на обучения чрез  уебсайта www.itmetamorphosis.com, дружеството обработва свързаните с Вас лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, като се стреми да гарантира подходящо ниво на сигурност на тези данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане на данните Ви. За тази цел ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки. 

  

Чрез настоящата политика ние се стремим да Ви предоставим необходимата информация, свързана с обработването на Вашите лични данни, получени чрез уебсайта www.itmetamorphosis.com, по прозрачен, достъпен и лесно разбираем начин. 

 

В случай че имате нужда от допълнително информация относно обработването на Вашите лични данни, може да се свържете с нас на посочените по-долу контакти. 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Наименование 

“Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД 

ЕИК 

205877724 

Седалище и адрес на управление 

гр. София, П.К. 1784, р-н Люлин, ж.к. Люлин 10, бл. 136, вх. 1, ет. 2, ап. 3 

Лице за контакт 

Надежда Мяшкова 

Телефон 

+359 889 409 999 

Имейл 

privacy@uppsgroup.com 

 

I. ДЕФИНИЦИИ И ПРИМЕРИ 

За целите на настоящата политика, използваните в нея термини имат следното значение: 

лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, която позволява неговото идентифициране или го идентифицира, включително идентификатори като  име, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ и т.н.), данни за местонахождение (геолокализация), онлайн идентификатор  (например IP) или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

„нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин 

обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични (по електронен път) или други средства (на хартиен носител) като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; 

обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора; 

администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;  

съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени; 

 

Термините, които не са дефинирани в текста по-горе, имат значението, дадено им в Регламент (ЕС) 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32016R0679).  

 

II. КАКВИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ? 

За да може да Ви предоставим достъп до предлаганите чрез  уебсайта www.itmetamorphosis.com обучителни услуги, Вие създавате профил на сайта, като въвеждате две имена, потребителско име, e-mail и парола. Вашият e-mail се използва с цел възстановяване на достъпа, за клиентска или техническа поддръжка, както и за уведомления. 

 

Ние обработваме следните категории лични данни, които Вие ни предоставяте: 

свързани с физическата Ви идентичност, а именно: три имена, ЕГН/ЛНЧ или друг аналогичен идентификатор, адрес за кореспонденция, постоянен адрес, e-mail, профилна снимка; 

 

Моля да имате предвид, че: 

Вашите три имена, ЕГН, адрес за кореспонденция и постоянен адрес са ни необходими единствено в случаите, в които сме задължени да Ви идентифицираме по безспорен начин, когато Вие упражнявате своите права по чл. 15 - чл. 22 от Регламента. За реализирането на всички останали цели двете Ви имена са напълно достатъчни и не обработваме останалите видове лични данни (презиме, ЕГН, адрес за кореспонденция и постоянен адрес). 

При закупуването на платени опции (обучения) в услугите ни ние събираме информация за покупката, в т.ч. идентификационен номер на транзакцията и дати на плащане. „Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД не обработва картови данни във връзка с извършените от Вас онлайн плащания.  Данните се събират с легална цел, данъчни регулации или за предоставяне на техническа поддръжка.  

Чрез създаването на потребителски профил Вие ще разполагате с възможността да използвате всички уеб услуги и продукти, включително форуми, блогове и мрежи, свързани с www.itmetamorphosis.com и обучението, за което сте се регистрирали. 

За персонализиране на потребителския профил, Вие разполагате с възможност да добавите профилна снимка. Включването на снимка в профила ви е изцяло по ваш избор, доколкото обработването й не е задължително, за да може да предоставим достъп до предлаганите чрез Уебсайта обучителни услуги.  

 

„Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД не обработва лични данни, включени в обхвата на специалните категории лични данни, наричани още “чувствителни”, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице).  

 

Дружеството не обработва лични данни на лица, ненавършили 14-годишна възраст. В случай че установим, че такова лице е предоставило свои лични данни, ще предприемем необходимите действия с оглед заличаването им. В случай че родител или настойник на лице, ненавършило 14- годишна възраст, установи, че това лице е предоставило своите лични данни, моля да се свърже с нас на посочените в настоящата политика координати за контакт. 

 

III. БИСКВИТКИ (COOKIES) 

 

„Бисквитката” представлява малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. 

На нашия уебсайт използваме следните „бисквитки” във връзка с неговото функциониране: политика 

 

Име Вид Описание Срок на съхранение 

ci_session 

First Party Cookie 

Сесийна бисквитка, която има за цел да идентифицира Вашата сесия.  

До края на сесията 

_ga 

_gali 

_gat 

_gid 

Universal Analytics (Google) 

Тези бисквитки се използват за събиране на информация за това как посетителите използват нашия уебсайт. Използваме информацията за съставяне на отчети и за да ни помогнете да подобрим уебсайта. Бисквитките събират информация по начин, който не идентифицира директно никого, включително броя на посетителите на уебсайта и страниците, които са посетили. 

За повече информация, прочетете прегледа на Google относно поверителността и защитата на данните. 

2 години 

Повече информация за това как „бисквитките“ се използват в интернет пространството може да намерите тук: www.aboutcookies.org

 

IV. КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

 

регистрация за участие в обучения; 

организиране на заплащането на дължимата такса за обучение, счетоводни цели; 

организация и провеждане на обучения; 

в случай на запитвания, отправени чрез електронно съобщение - обработване на запитването и изпращане на отговор и информация във връзка с него; 

изпращане на информация за предстоящи събития и обучения, организирани от „Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД; 

обработване на заявления за упражняване на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, депозирани пред  „Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД - в качеството му на администратор на лични данни; 

отразяване и популяризиране на платформата за обучения и преследваните от дружеството цели, рекламна цел;  

 

Ние можем да обработваме Вашите лични данни с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции, независимо дали това е в рамките на съдебна, административна или друга извънсъдебна процедура, както и в случаите, в които сме задължени да го правим по силата на нормативен акт. 

 

V. НА КАКВИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

 

ЦЕЛ на обработването Видове лични данни Правно основание за обработване 

Регистрация за участие в обучения; 

Организация и провеждане на обучението; 

Заплащане на дължимата такса за обучение. 

две имена 

 e-mail 

снимка 

банкова референция относно плащане; 

друга банкова информация, необходима за осъществяване на плащането; 

 

Преддоговорни отношения, сключване и изпълнение на договор  - чл. 6, § 1, буква “б” от Регламента; 

Изпращане на информация за предстоящи обучения и събития, организирани от „Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД 

e-mail 

Легитимен интерес - чл. 6, § 1, буква “е” от Регламента; 

В случай на запитвания, отправени чрез електронно съобщение - обработване на запитването и изпращане на отговор и информация във връзка с него; 

e-mail 

две имена 

друга информация, която Вие сте предоставили в своето запитване (която не може да бъде идентифицирана предварително) 

 Легитимен интерес - чл. 6, § 1, буква “е” от Регламента  

или 

Преддоговорни отношения - чл. 6, § 1, буква “б” от Регламента 

 

в зависимост от естеството на запитването; 

Обработване на заявления за упражняване на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, депозирани пред  Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД; 

три имена 

ЕГН 

адрес за кореспонденция 

постоянен адрес 

Законово задължение  - чл. 6, § 1, буква “в” от Регламента; 

 

Ние имаме право да обработваме Вашите лични данни в случаите, в които такова задължение за „Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД е предвидено в нормативен акт (съгласно чл.6, §1, буква “в” от Регламента). 

 

VI. С КАКВИ ПРАВА РАЗПОЛАГАТЕ? 

 Субектите на лични данни /посетители на сайта www.itmetamorphosis.com /регистрирани курсисти и др./, чиито лични данни обработваме, разполагат с описаните по-долу права.  

 

В случай че отправите искане за упражняване на някое от тези права, ние ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели във връзка с него в срок от един месец от получаване на съответното заявление. 

 В случай че искането Ви е свързано с предприемането на по-сложни или многобройни действия, този срок може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме своевременно.  

Упражняването на тези права е безплатно, освен в случаите на повторни или прекомерни искания. В този случай „Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД може да изиска заплащането на определена такса за погасяване на допълнителните административни разходи.  

 

ПРАВО НА ДОСТЪП 

Вие имате право да получите от „Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД потвърждение дали дружеството обработва лични данни, свързани с Вас. В случай че ние установим, че обработваме лични данни, свързани с Вас, ние ще Ви предоставим и следната информация (когато е приложимо):  

цел/и на обработването;  

категории получатели на лични данни; 

получателите или категориите получатели в трети държави или международни организации (ако ще бъде осъществяван такъв трансфер);  

предвиденият срок за съхранение на личните данни или критериите за неговото определяне;  

съществуването на право да се изиска от администратора личните данни на субекта да бъдат коригирани, изтрити, обработването да бъде ограничено или да се направи възражение срещу това обработване;  

правото на жалба до надзорен орган;  

всяка налична информация за източника на личните данни, в случаите в които те не са предоставени от субекта;  

съществуването на автоматизирано вземане на решения, вкл. профилиране;  

Ако в заявлението си посочите изрично подобно искане, администраторът ще Ви предостави копие от личните данни, които са обект на обработване от него. Моля да имате предвид, че при желание от Ваша страна да Ви бъдат издадени повече от едно копие от съответните документи, ще Ви бъде наложена такса в размер на 0,50 лв./страница. 

 

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ 

Вие имате право да поискате от с„Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. В случай че свързаните с Вас лични данни са непълни, Вие разполагате с възможност да поискате тяхното допълване, като за тази цел ще ни бъде необходимо допълнително писмено потвърждение (представяйки допълнителна декларация). 

 

ПРАВО НА ЗАЛИЧАВАНЕ (т.нар. право да бъдеш забравен) 

Вие разполагате с правото да поискате изтриването на свързаните с Вас лични данни, когато е приложимо някое от следните основания: 

личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 

оттегляте своето съгласие и няма друго правно основание за тяхната обработка; 

възразили сте срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество или когато данните се обработват за целите на директния маркетинг; 

личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно; 

личните Ви данни трябва да бъдат изтрити  с цел спазването на правно задължение, приложимо по отношение на администратора; 

личните данни са били обработвани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество; 

 

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО 

Вие имате право да изискате ограничаване на обработването на свързани с Вас лични данни, т.е. маркирането на съответните лични данни с цел ограничаване на бъдещата им обработка, в следните случаи: 

оспорвате точността на личните данни и желаете ограничаване на свързаните с Вас лични данни за срок, който ще ни позволи да проверим тяхната точност; 

обработването на свързаните с Вас лични данни е неправомерно, но Вие не желаете тяхното изтриване; 

ние не се нуждаем от свързаните с Вас лични данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

Вие сте възразили срещу обработването (когато е приложимо) и очаквате проверка дали законните основания, които са приложими спрямо нас, имат преимущество пред Вашите интереси; 

 

Методите за ограничаване, които ние използваме, са временно преместване на избраните лични данни в друга система за обработване, прекратяване на достъпа на ползвателите до тях, както и временно премахване на публикуваните данни от уебсайта (когато е възможно).  

 

В случай че сме коригирали или изтрили отнасящи се до Вас лични данни, или сме ограничили тяхното обработване, ще информираме всеки получател, на когото те са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Ако пожелаете, ще Ви предоставим информация кои са тези получатели.  

 

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ  

Вие имате право да получите свързаните с Вас лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите съответните лични данни на друг администратор на лични данни по Ваш избор. За да можем да изпълним Вашето искане, обработването на Вашите лични данни следва да се основава на изрично съгласие или на договорно задължение и да се извършва изцяло чрез автоматизирани средства. За да можем да реализираме Ваше искане за директно прехвърляне на лични данни на друг администратор, този администратор също трябва разполага с технически средства, за да получи личните Ви данни.  

 

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ 

Вие имате право да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, когато то се основава на легитимния интерес на „Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД. Ние ще преустановим обработването, ако не можем да докажем, че съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции. 

 

Как да упражните описаните по-горе права? 

В случай че желаете да упражните някое от своите права, моля да изтеглите заявлението от ТУК и да попълните необходимата информация. Заявлението е създадено за Ваше улеснение, но не е задължително. 

В случай че предпочитате, можете да ни изпратите и искане в свободна форма, като то задължително следва да съдържа следната информация: 

 

трите Ви имена; 

ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане (само ако сте ни предоставили такава информация до момента);  

адрес; 

адрес за кореспонденция; 

описание на искането; 

предпочитана форма за получаване на отговор и информация; 

подпис; 

дата на подаване. 

 

Моля да изпратите своето заявление по един от следните начини:  

по имейл до privacy@uppsgroup.com при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), Закона за електронното управление (ЗЕУ) или Закона за електронната идентификация (ЗЕИ). 

по поща или лично на адрес: гр. София, П.К. 1784, р-н Люлин, ж.к. Люлин 10, бл. 136, вх. 1, ет. 2, ап. 3 

Когато заявлението се подава от упълномощено лице, към него следва да бъде приложено пълномощно. 

 

След като разгледаме Вашето заявление, ние ще анализираме неговото съдържание и при необходимост ще Ви поискаме допълнителна информация. Ще получите информация относно обработването му в рамките на едномесечен срок от изпращането му по начина, посочен от Вас като предпочитан за комуникация. 

 

В случай че имате нужда от съдействие при попълването на предложения от нас формуляр, можете да се свържете с нас на посочените в настоящата политика данни за контакт. Към заявлението (стр. 3) сме подготвили  кратки инструкции за Ваше улеснение: заявление 

 

Следва да имате предвид, че „Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД може да откаже пълно или частично удовлетворяването на някое от описаните по-горе права, когато удовлетворяването им би създало риск за обществения ред и сигурността, предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществения ред и сигурност, други важни цели от широк обществен интерес и по-специално важен икономически или финансов интерес, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност, защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица или изпълнението по гражданскоправни искове. 

 

Освен описаните по-горе права, Вие разполагате с възможност да:  

подадете жалба пред Комисия за защита на личните данни в случаите, в които считате, че сме нарушили Вашите права за защита на данните, гарантирани от Регламента или друг действащ нормативен акт;  

Данни за контакт с КЗЛД: 

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2           

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg 

 

в случаите, в които считате, че сме нарушили Вашите права при обработването на Вашите лични данни, гарантирани от Регламента или друг действащ нормативен акт, освен да подадете жалба до КЗЛД, имате право да подадете жалба до административния съд по седалището на „Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД. Вие нямате право да сезирате съда, в случай че има висящо производство пред комисията за същото нарушение или нейно решение относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда; 

претендирате обезщетение за претърпени в резултат на нарушаване на Вашите права за защита на данните имуществени и неимуществени вреди - в случаите, в които считате, че сме нарушили Вашите права за защита на данните, гарантирани от Регламента или друг действащ нормативен акт, и сте подали жалба до компетентния съд, в рамките на същото производство може да претендирате обезщетение за претърпените от нарушението вреди, когато такива са настъпили.  

 

„Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД ще Ви уведоми своевременно, в случай на нарушение на сигурността на личните данни, когато има вероятност нарушението да доведе до висок риск за Вашите права и свободи. 

 

VII. НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ СВЪРЗАНИТЕ С ВАС ЛИЧНИ ДАННИ? 

Личните Ви данни се предоставят на наши партньори, с които имаме сключени договори за предоставяне на различни услуги, свързани с организирането и провеждането на обучения. Всичките ни партньори спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, като са поели такива ангажименти чрез сключените с нас споразумения за защита на личните данни (в съответствие с чл. 28, §3  от Регламента).  

 

Личните Ви данни не се предоставят на други лица в рамките на ЕС, нито на трети страни или международни организации.  

Дружеството може да предостави свързаните с Вас лични данни на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от него предоставянето на информация, съдържаща лични данни. 

 

VIII. ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

 

Вид лични данни Срок за съхранение 
Две имена 

Докато профилът Ви е активен или докато данните са нужни, за да предоставим нужната услуга; 

Е-mail 

Докато профилът Ви е активен или докато данните са нужни, за да предоставим нужната услуга; 

Снимка 

Докато профилът Ви е активен или докато данните са нужни, за да предоставим нужната услуга; 

Банкова референция относно плащане; 

друга банкова информация, необходима за осъществяване на плащането; 

Съгласно Закона за счетоводството – до 5 г. след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи; 

Три имена, ЕГН, адрес за кореспонденция и постоянен адрес (посочени в заявление за упражняване на права) 

До 5 години от получаване на заявлението - с цел осигуряване на съответните доказателства в съдебно производство или административна процедура; 

 

Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, посочен в таблицата по-горе. Този срок ни е необходим, за да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да ги съхраняваме за по-дълъг период. След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се изтриват/унищожават, освен ако:   

са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния субект на лични данни, която следва да бъде разгледана от „Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД;  

или  съответният субект на лични данни е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея; 

 

IX. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

„Пауър Партнър Солюшънс” ЕООД полага усилия, за да гарантира, че обработваните лични данни, отнасящи се до всички физически лица, се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе. 

 

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде изменяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на дружеството или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни). 

By clicking the "Accept" button below, you accept the cookies used as stated in our Privacy policy.